Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI
21/06/2024
                                                                                             Jaśkowice Legnickie, 21 czerwca 2024r.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w kwestii usprawnienia dostępu do faktur za wodę i/lub ścieki , Zakład Usług Komunalnych w Kunicach sp. z o.o.  planuje wdrożyć system e-Faktura. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem faktur na adres e-mail (wiadomość z linkiem do pobrania faktury w formacie pdf ), prosimy o wypełnienie (CZYTELNIE, DRUKOWANYMI literami) oraz dostarczenie nam załączonego oświadczenia (osobiście, elektronicznie bądź listownie).  Jednocześnie informujemy, że dla osób korzystających z systemu e-bok, opcja ta będzie również dostępna. Jednak pobranie faktury w formacie pdf będzie możliwe tylko poprzez jeden wybrany system, pozostałe opcje pozostaną bez zmian.


ZUK Kunice - oświadczenie e-faktura.pdf (149.22 KB)

05/06/2024

                                                                                                                 Jaśkowice Legnickie, 05 czerwca 2024 r.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i interesantów, Zakład Usług Komunalnych  w Kunicach Sp. z o.o., z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 49 informuje, iż wydłuża czas pracy biura we wtorki do godz. 16.00. W związku z tym, godziny pracy biura są następujące:

1)      poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do godz. 15:00
2)      wtorek od 7:00 do 16:00


 

17/05/2024
 

                                                                                                Jaśkowice Legnickie, 17 maja 2024 r.

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Spółki z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich informuje, że konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został odwołany.

Wszelkie oferty, które zostały złożone w wyniku ogłoszenia zostaną zwrócone nadawcom bez ich otwierania.

                                                                                                Przewodniczący Rady Nadzorczej
                                                                                                Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach
                                                                                                Spółki z o.o. w Jaśkowicach Legnickich   
 
                                                                                                Krzysztof Strynkowski              
13/05/2024
 

Ogłoszenie o odwołaniu naboru na członków Rady Nadzorczej ZUK w Kunicach Sp. z o.o.

Niniejszym Wójt Gminy Kunice informuje o odwołaniu naboru na członków Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Spółki z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich.

Wszelkie oferty, które zostały przesłane na adres Urzędu Gminy w Kunicach w związku z ogłoszeniem zostaną zwrócone adresatom bez ich otwierania.                                                                                                               Wójt Gminy Kunice
                                                                                                                         /-/
                                                                                                               Krzysztof Błądziński
 


30/04/2024
 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej ZUK w Kunicach Sp. z o.o.

Wójt Gminy Kunice  poszukuje kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki – Zakład Usług Komunalnych w Kunicach  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, proszone są o składanie ofert zawierających:

  1. zgłoszenie kandydata na członka rady nadzorczej. Druk zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
  3. kopię dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych lub kopię dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku zdania egzaminu (np. wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych; dokument o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub ekonomicznych)
  4. oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  5. podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór do Rady Nadzorczej  Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.” w sekretariacie Urzędu Gminy Kunice ( pokój nr 12) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kunice ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice  w terminie do:

 

14 maja 2024r. do godz. 15.00

 

W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

 Kunice , dnia 29 kwietnia 2024 r.                                                                                                                                                                              

                                                                                                  Wójt Gminy Kunice
                                                                                                  Józef Pieróg


Do pobrania:
Załącznik nr 1.docx (13.48 KB)
Załącznik nr 2.docx (12.73 KB)
Załącznik nr 3.docx (17.64 KB)26/04/2024
Załącznik do uchwały nr 7.24 RN.pdf (155.55 KB)
27/03/2024SKM_C25824032715130.pdf (76.43 KB)19/03/2024

SKM_C25824031813000.pdf (77.47 KB)

19/03/2024

 Zarządzenie nr 1/2024


Zarządzenie_1_2024(1).pdf (37.57 KB)

Stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków obowiązujące od 15-11-2023r.

Stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków obowiązujące od 15-11-2023r..pdf (332.67 KB)

 
Zarządzenie nr 6/2023


Zarządzenie nr 6 z 2023r.pdf (219.64 KB)

 

Terminy odczytów wodomierzy w Gminie Kunice
 
Oświadczenie Prezes Małgorzaty Jawor w sprawie publikacji artykułu prasowego w LCA


Oświadczenie_Prezes_.M.Jawor.pdf (857.25 KB)wzór zlecenia podlicznik_nakładka.pdf (684.89 KB)Ciąg dalszy w załączniku  wezwanie do zaniechania naruszenia dóbr osobistych.pdf (1.91 MB)