Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/ lub odprowadzanie ścieków
wniosek o aktualizację/zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
wniosek - zgłoszenie o przystąpieniu do wykonania przyłącza/sieci wodociągowej
wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
wniosek o wydanie pozwolenia na zamontowanie wodomierza ogrodowego

Stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków (217KB)
POSTANOWIENIE WR.RZT.70.207.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Uchwała Nr XXIX_192_21 Rady Gminy w Kunicach z dnia 24 czerwca 2021 r
Uchwała Nr XXX_196_21 Rady Gminy w Kunicach z dnia 27 lipca 2021 r


Regulamin – Uchwała Nr XXXII/206/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ZEGLUGI SRODLADOWEJ z dnia 27 lutego w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Regulamin Uchwała Rady Gminy Kunice nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 49 (59-216 Kunice), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000904079, NIP 6912555050, REGON 389142075, o kapitale zakładowym 13 592 300,00 zł.