Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. zo.o. uprzejmie informuje, iż dnia 17 czerwca 2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2020, poz.2028 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RZT.70.207.2021 (załącznik nr 1) w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kunice na okres 18 miesięcy, która wchodzi w życie od dnia 25 czerwca 2021 r.
Informujemy również, że Rada Gminy Kunice podjęła uchwałę nr XXIX/192/21 z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Ustalono dopłaty do:
1) ceny 1 m3 wody dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: W1, W2, W3 i W4, w wysokości 4,00 zł brutto
2) ceny 1 m3 ścieków dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: K1, K2, K3 i K4, w wysokości 4,00 zł brutto
3) opłaty abonamentowej dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: W1, W2, W3 i W4, w wysokości 2,70 zł
4) opłaty abonamentowej dla odbiorców usług zaliczonych do taryfowych grup odbiorców usług: K1, K2, K3 i K4, w wysokości 2,70 zł brutto

Cena za 1m3 wody w miejscowościach: Grzybiany, Kunice, Pątnów Legnicki (dawna Kolonia Pątnów) oraz Ziemnice po dopłatach dla gospodarstw domowych wynosi: 6,22 zł brutto
Cena za 1m3 wody w pozostałych miejscowościach Gminy Kunice pozostaje bez zmian i wynosi 5,16 zł brutto.
Cena 1 m3 ścieków dla wszystkich miejscowości Gminy Kunice po dopłacie wynosi 9,29 zł brutto.

Stawki opłaty abonamentowej przedstawione są w pliku do pobrania poniżej.
Stawki opłaty abonamentowej (634KB)
POSTANOWIENIE WR.RZT.70.207.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu(81KB)
Stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków (217KB)
Słowniczek grup taryfowych (188KB)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Akt regulamin dziennik urzędowy poz. 96 (390KB)
Uchwała w sprawie projektu Regulaminu - podpisana (483KB)

Zakład Usług Komunalnych w Kunicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich 49 (59-216 Kunice), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000904079, NIP 6912555050, REGON 389142075, o kapitale zakładowym 13 592 300,00 zł.